S pozitivitou se nám může asociovat mnoho pojmů, přirovnání, věcí i osob. To všechno v nás může vyvolat pozitivní emoce. Díky nim pak získáme chuť do života, radost z nevšedních věcí i touhu po tom zkoušet nové věci. Je nutné zmínit, že toxická pozitivita a skutečná pozitivita se od sebe velmi liší. Toxická pozitivita nám může způsobovat spíše problémy a nepomáhá nám je řešit. Skrze ni se k nám nedostává radost do života. Ta skutečná, zdravá pozitivita nám život naopak usnadňuje. Nenutí nás, abychom přehlíželi to negativní. Spíše nás nabádá k tomu, abychom vše přijali a získali pro sebe maximum. Dodává nám svěžest a radost.

Kdybychom neměli spojené zážitky s pozitivními emocemi, nebyli bychom je schopni ani uskutečnit. Pozitivita tak často bývá tím největším motivátorem, který nás žene vpřed. Úzce souvisí i s naší motivací a naplňováním potřeb. Pokud v sobě nemáme dostatek pozitivity, mohou se nám i těžce naplňovat naše potřeby a přání. Dostávám se tak k tomu, že pozitivita nás může provázet i tam, kde bychom ji mnohdy ani nespatřili.

POZITIVITA PRO KAŽDÝ DEN

Každý den se probouzíme s různými pocity, které nás pak mohou ovlivňovat i během dne. To, co cítíme, jak věci hodnotíme i to, jak je vnímáme, na nás má ve skutečnosti velký vliv. Pokud přijímáme věci i události, které na nás působí, můžeme si je pro sebe interpretovat tak, jak je nám to blízké. Když ovšem nepřijímáme všechny podněty, můžeme se dostávat na místa, kde nám nebude dobře. Najednou se můžeme začít setkávat s lidmi, kteří jsou nepříjemní, a budeme k sobě přitahovat věci a situace, které budou chladné, temné a vyčerpávající. Myslet pozitivně i v situacích, kdy nám není úplně do smíchu, je však znakem obrovské síly. Je to vlastnost, která si zaslouží respekt a uznání. V čem tedy tkví samotné kouzlo pozitivity?

Možná každý z nás zná člověka, který díky své pozitivní energii přitahuje mnoho lidí kolem sebe. Máme tendenci takové lidi vnímat jako přátelské, společenské, někdy i úspěšné a energické. Jsou to ti, kteří rádi navazují mírumilovné a vřelé kontakty s druhými lidmi a zkouší nové věci. Bývají často spokojení a naplnění. Čím to je? Pokud v sobě máme zakotvenou pozitivní energii, začne se nám pojit i s dalšími aspekty našeho života. Můžeme pak zjistit, že když k lidem přistupujeme pozitivně, často od nich dostaneme i pozitivní zpětnou vazbu. Stále zjišťujeme, že to, co vysíláme, se k nám stonásobně vrací zpět. Proto, když uděláme někomu radost, bude se tato radost řetězit dál. V neposlední řadě budeme my sami tím příjemcem, ke komu se tato radost dostane, a to v největší možné síle. Pozitivita má takovou moc a sílu, že nás posouvá dál. Může nás tedy posunout až tam, kam bychom se ani neměli šanci podívat?

VÝPRAVA NA CESTU K ÚSPĚCHU

Pozitivita má zřejmě význam i v rámci dosahování úspěchu. Toho můžeme samozřejmě dosahovat v různých oblastech. Zároveň každý úspěch bude vypadat rozdílně už jen proto, jak si ho budeme sami pro sebe interpretovat. Pokud si vyložíme úspěch způsobem, že k němu budeme nahlížet s odstupem, opovržením, či jen strohou lehkostí, snadno se vyčerpáme a neposuneme se dál. Kvůli tomuto přístupu nevyužijeme naplno ani svůj potenciál a zůstaneme stále nenaplnění. Budeme se tedy točit v bludném kruhu, ve kterém budeme mít potřebu neustále něčeho dosahovat bez zjevného výsledku a dopadu na druhé lidi. Pokud půjdeme úspěchu naproti a vytěžíme z něj maximum, tato energie se k nám vrátí. Začneme tak sami sebe považovat za úspěšné a schopné. Z čeho tedy skládáme své interpretace a jak to může souviset s pozitivitou?

V našem mozku už máme ukotvené některé struktury, pomocí kterých jednáme automaticky a ani nad tím nepřemýšlíme. Jedná se třeba i o naše celkové nastavení, s kterým přistupujeme k problémům a různým situacím. Odráží se i v oblasti individuální reakce na krizové situace. Každý si rozdílně interpretujeme situace, ve kterých se nacházíme. Začneme si pokládat i otázky týkající se toho, co se nám děje a proč se nám to děje.

Pozitivita se dostává do všech oblastí našeho prožívání i myšlení. Je úzce spjata s našimi vztahy s ostatními i se sebou samým. Prolíná se nám do oblasti emocí, které prožíváme. To vše má v konečném důsledku i vliv na to, jak se cítíme a jakou energii vyzařujeme. Je to energie, kterou neskryjeme za žádnou masku. Pomocí ní působíme na lidi kolem sebe a s její pomocí ovlivňujeme i události v našem životě. Máme díky ní i pocit, že máme nad svým životem kontrolu. Pozitivita nám tak dodává pocit rovnováhy a stability v našem životě. S její lehkostí pak snadněji dosahujeme našich přání a snů.

POZITIVITA UVĚZNĚNÁ V OBLAKU TEMNOTY

Člověk, který dočasně ztratí touhu po poznání, dostatek motivace a energie, si může tyto pocity nahrazovat něčím jiným. Může to být nadměrným pitím alkoholu, kouřením, sexem, penězi, drogami a dalšími věcmi. Takový člověk má v jednu dobu velmi úzký pohled na svět. Něco se před ním zavřelo a on je schopen vidět jen ten úzký, tmavý tunel, ve kterém pořád někam jede, přitom okolo ani na konci tunelu nelze nic spatřit. Žádné světlo, ani pomoc. Není to ovšem jeho skutečný obraz, ale něco dočasného. Je to něco, co může způsobit změnu. Pokud z něj vyjde, otevře se mu celý široký, světlý svět s neskutečně silnou energií a neomezenými možnostmi. Může pak s vírou a optimismem pokračovat dále. Je na skvělé cestě stát se otevřeným, milým a chápajícím člověkem.

Občas se snažíme pomoci lidem, kteří ovšem pomoc nedokáží přijmout. Ocitnou se ve velké krizi a nevědí, jak z ní ven. Když jim budeme říkat povzbuzující rady a snažit se je utišit, budou vůči nám naprosto hluší. V takovém případě je možná lepší, nechat člověku čas. Smířit se s tím, že může být chvíli sám a zkusit si žít v bolestech a strachu. Třeba najednou objeví něco nového. Může nalézt další životní cestu, která mu bude blízká. Člověk totiž nedokáže být celý život nešťastný. Vždy se v jeho životě objeví krátké záblesky naděje, které nemusíme ani spatřit. Jsou to krátké momenty, kdy skrze něj prosvítá naděje.

Sílu pozitivity lze tak nalézt i na spirituální rovině. Týká se silně prožitých citů, emocí a prožitků, o kterých sníme každý den, a v průběhu života pak máme tendenci se k takovým prožitkům zpětně vracet. Jsou totiž tak silné a skutečné, že se nám začnou i zpětně prolínat do naší reality a ovlivňovat naši mysl. Můžeme zde hovořit i o blízkém vztahu s Bohem nebo jinou nadpřirozenou bytostí.

KDE JE HRANICE POZITIVITY?

Někdy můžeme mít pocit, že nám pozitivita dokáže způsobit problémy v reálném životě. Může se to stát jen, když využijeme tuto sílu pozitivity na místě, kam ve skutečnosti nepatří. Nemůžeme si idealizovat věci a být optimističtí tam, kde je prázdno. Na místě, kde neexistuje víra, respekt a uznání. Není zde půda, na které by něco takového mohlo růst. Dostáváme se tedy na samotnou hranici, na které si nejsme jisti, zda je dobré zůstávat pozitivní. Přílišná míra pozitivity nás tak může občas zabrzdit a ukázat nám i druhou stránku reálného světa. Je na tom však něco špatného? Měli bychom se této negativní stránky bát natolik, že bychom se jí chtěli vzdát? Existuje vůbec nějaká situace, která by byla na tolik důležitá, že bychom se kvůli ní museli zapřít a žít tak ve strachu a obavách?

SYMBOL NADĚJE A SOUCITU

Co vlastně znamená být silný? Toto přirovnání můžeme slyšet dennodenně v běžných konverzacích. Co nám síla říká a co nám dává? Pomáhá nám překonat těžké životní situace. Když potřebujeme překonat těžkosti v našem životě, potřebujeme také dostatek síly, abychom jim mohli čelit a vyřešit je. I když se problémům budeme snažit vyhýbat obloukem, stejně nás časem doběhnou. Dlouhodobě neřešený problém má mimo jiné velký dopad na náš život, a to v mnoha jeho oblastech. Proto bychom neměli toužit po odstranění situace, ve které jsme. Spíše bychom měli prosit o dostatek síly, díky které budeme schopni takovou událost překonat a získat z ní to, co budeme potřebovat na naší cestě ke štěstí.

Jsou také situace, kdy nás naše vnitřní, nezdolná pozitivní síla drží na hranici života, ať už se nám dějí jakékoliv nechtěné věci. Cítíme, že nad nimi nemáme kontrolu. To nás pak může vést k tomu, že získáme větší trpělivost i kontrolu nad sebou samým. Smíříme se s tím, co se nám opravdu děje. Úzce to souvisí s tím, jak si ve skutečnosti interpretujeme to, co se nám děje. V této souvislosti si dovolím zmínit snad nejvýstižnější definici síly, se kterou jsem se zatím setkal.

Být silný znamená:

v tichosti mít někoho rád

zářit radostí, i když jsi nešťastný

snažit se někomu odpustit, i když si to nezaslouží

stále čekat na uzdravení, i když tomu člověk sám nevěří

zůstat klidný i v době zoufalství

mít dobrou náladu, i když jsme smutní

usmívat se, i když je nám do pláče

udělat někomu radost, i když sami máme bolest v srdci

mlčet, i když bychom právě potřebovali se někomu svěřit se svými problémy a starostmi

někoho utěšovat, i když bychom právě sami potřebovali nějakou podporu

I když je život někdy tvrdá realita:

Miluj a budeš silný!

Nejsilnější člověk není ten, kdo má nejvíce síly, ale ten, kdo nejvíce vydrží.

Zde je vykresleno přesně to, v čem nám může síla pozitivity pomoci. Může se pro nás stát naší poslední nadějí. Proto není dobré ji podceňovat. Je to síla, která nás žene kupředu. Dává našemu životu naplnění a smysl.

POZITIVNÍ PRŮVODCE NA CESTĚ ŽIVOTEM

Pozitivita nás často vede na cestě k cíli. To, že si budeme do života přinášet pozitivní věci, lidi a zážitky nás nepochybně velmi ovlivní. Může nám dodat pocity užitečnosti a naplnění i pocity opravdovosti a nezdolnosti. Odhaluje naše silné stránky, kterým dává prostor k seberealizaci. Často se tak promítá nejen do partnerského a vztahového života, ale také do profesního a karierního života. Vedle dalších znaků výkonnosti, je to právě síla pozitivity, která dává naplnění a smysl naší práci, vztahům i každodenním činnostem. Bez ní by se toto všechno stalo jen nutnou rutinní činností beze smyslu a vlastní hodnoty.

Všímejme si tak častěji lidí, kteří mají úsměv na tváři, jsou laskaví a obětaví. Často po něčem tajně touží, aniž by o tom komukoliv říkali. Možná si nejsou jistí, zdali by je ostatní pochopili a přijali s jejich vizemi, které se na ně snaží tajně projikovat. Čím méně tak budeme číst lidská slova, čím více budeme chápat druhé lidi skrze jejich vytoužená přání, tím více s nimi budeme propojeni. Je pro nás velmi obohacující, když se snažíme hledat sami v sobě takové hodnoty, které nás mohou propojit s druhými lidmi na hlubší úrovni. To nejtajnější nemůžeme najít mezi slovy. Pokud chceme najít bezvýhradnou pravdu, potřebujeme vnímat vše, co cítí ten druhý. Často se nám to snaží naznačit. Všímáte si toho? Každý má na tváři ten nevinný úsměv, skrze který dokáže vyjádřit vše, co se v něm skrývá. Někdy je ovšem skrytý velmi hluboko uvnitř duše. Pokud vám ho někdo daruje, přijměte ho s radostí. Právě vám totiž otevřel bránu dokořán.

ŽIJ, POZORUJ, A ŽIVOT SI UŽIJEŠ!           

Občas zkuste nehodnotit věci a lidi kolem vás a začněte více pozorovat. Nechte vše jen volně plynout a působit. Uvidíte možná o trochu jasněji a bude se vám lépe snít. Pozitivní náhled na svět, život i lidi kolem není zbabělý ani naivní. Je smysluplný díky své síle. Naplňte tak život tím, po čem tak tajně toužíte. Pozitivita vám nezaručí, že budete vždy šťastní a spokojení. Na její cestě střetnete i mnohá překvapení. Vede vás však směrem, kterým stojí za to jít. Zkuste být pozitivní, dokud vám síly stačí.

 

ZDROJE:

Gordon, J. (2016), Síla pozitivního přístupu: 10 pravidel, jak naplnit svůj život a práci pozitivní energií. Praha: Grada

Elke, N. (2011), Síla pozitivního myšlení: Jak získat životní nadhled a udržet starosti na uzdě. Praha: Grada

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110